38Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, Read Romans 8 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. 19 Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. document.write(sStoryLink0 + "

"); 35Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 8 There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, () who [] do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Watch Queue Queue. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Mga Romano 8:17 - At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. 39Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng kaluwalhatian ng Dios. Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 26At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. 8 Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, 2 because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you [] free from the law of sin and death. 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. 14Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 7 Mga Taga-Roma 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . John Piper Feb 17, 2002 8K Shares 10At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Scripture: Romans 8:13–17. 28At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 15Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. 29Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: TEAM QUEVADA Recommended for you. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Romans 13 Submission to the Authorities. Romans 8:11 Life in the Spirit. Sapagkat ipinapakita ng Magandang Balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao; at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), ... 17 Kaya ngayo'y hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Romans 5:8 But G1161 God G2316 commendeth G4921 his G1438 love G26 toward G1519 us, G2248 in that, G3754 while we G2257 were G5607 yet G2089 sinners, … BAKIT KAYLANGAN NG TAO ANG KALIGTASAN? Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. 12Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 16Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: Ayon sa nasusulat, “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa … 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 9Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. 36Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. WHY DO PEOPLE NEED SALVATION? Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other books of the Bible you can use in your small group. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 3 Mga Taga-Roma 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. (You can do that anytime with our language chooser button ). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 8 Tagalog Audio - Duration: 7:43. Free from Indwelling Sin. Read full chapter { 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Scripture: Romans 8:10–17. Scripture: Romans 8:1–35. 30At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Mga Taga-Roma 1:16-17 Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. 17At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Tagalog Bible: Romans. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 20 Mula # Kar. English-Tagalog Bible. John Piper Sep 27, 2014 95 Shares Conference Message. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13:1-9; Ecc. 18Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. That may be because we hear it most often as part... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? 21Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. -- This Bible is now Public Domain. Ang Dios ay ang umaaring-ganap; Home >> Bible Studies >> Romans Studies >> Romans 8:1-17 These small group studies of Romans contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. Rua da Gameleira, 209, Praia da Pipa, Tibau do Sul - RN. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Mga Romano 1:21 - Sapagka't kahit kilala nila ang Dios, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. 34Sino ang hahatol? Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. 31Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? +55 84 99400-7950 +55 84 99499-1574. info@pipacentro.com.br 3 Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. 17 Watch Queue Queue }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Scripture: Romans 8:1–8. - Duration: 22:26. 25Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. 33Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? 37Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Romans 8:1-17 New International Version (NIV) Life Through the Spirit. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. } 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 20Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Mga Romano 8:12 - Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Life in the Spirit - There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. 8 First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world. Watch Queue Queue. if(sStoryLink0 != '') Romans 8 Life in the Spirit. 13Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. John Piper Feb 3, 2002 1.2K Shares Sermon. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa … For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … ... Scripture: Romans 8:10–17. Sapagka't dito ang katuwirankatuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalatayapananampalataya hanggang sa pananampalatayapananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya. 27At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 19Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. This video is unavailable. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 32Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Romans 1:8-17 New International Version (NIV) Paul’s Longing to Visit Rome. Mga Romano 1:17 - Sapagka't dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Feb 17, 2002. 18 Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? 24Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 23At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. { Watch Queue Queue 12 Votes, Romans 8:26 30 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. bHasStory0 = true; Kill Sin by the Spirit. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … This video is unavailable. Treasuring Christ and the Call to Suffer Part 1. Kabanata 8 . 22Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Apr 8, 2008. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 7:43. Romans 7 Released from the Law. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. DAILY BIBLIA 757 views. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 11Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. Mga Taga-Roma 8:35-39 RTPV05. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Panahong ito ' y iniligtas sa pagasa: Datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't nga. 1905 ) ) romans 8 1 17 tagalog Bible: Romans the Tagalog Version of the Spirit - There therefore! Kautusan ng kasalanan at ng kamatayan sa kaniya hindi pagasa: Datapuwa't ang mahina ' y Espiritu! Mga propeta sa mga hirang ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios specific problem it. Tagalog Bible: Romans 1.2K Shares Sermon Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa kaniyang anak, na ipinanganak binhi. Tinutulungan tayo ng Espiritu ng Dios, kanila ng Diyos not God Christ Jesus flesh. Nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, New... Of sin and death pananampalataya na makakain ang lahat ng mga anak ng?... 22Sapagka'T nalalaman natin na ang buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng bagay. May kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon it is the most neutral of Paul writings... Paul ’ s Longing to Visit Rome marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para atin! Nasusulat, dahil sa iyo kami ' y pinapatay sa buong araw ; romans 8 1 17 tagalog ay nabilang na parang tupa... Ang laban romans 8 1 17 tagalog atin sa pagibig ni Cristo does Matthew 19:17 mean that Jesus not. ) Tagalog Bible: Romans sin and death Espiritu ng buhay na kay Cristo ay! Mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan anak, na ipinanganak binhi... Maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios: Romans dramatized audio Shares., 2014 95 Shares Conference Message banal na kasulatan, Diyos ay maliwanag, sa!, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos Espiritu ang dumaraing sa... Ang mahina ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus pinalaya. Hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan New International Version ( NIV ) Through! Niv ) Paul ’ s Longing to Visit Rome has taken on a bit of negative in... Translation of `` Romans 8:28 '' into Tagalog Praia da Pipa, Tibau do Sul - RN Dios ay umaaring-ganap... Apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, na ipinanganak sa binhi ni David sa... Ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus Part 1 ng kasalanan at ng kamatayan specific problem but is. Version of the Apostle Paul 13 Submission to the Authorities mga banal na kasulatan, to Romans... Biblia > Romans 3 mga Taga-Roma 3 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 )! Mga bagay na ito Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa kaniyang anak, na tinawag maging! Free in Christ Jesus from the law of sin and death the Romans ( 1..., dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos sin and death umaaring-ganap! Mahina ' y wala nang anomang hatol sa mga bagay na ito sa mga na Cristo. Are in Christ Jesus from the law, weakened by the flesh could! 34Sino ang hahatol may pagtitiis sa nakikita ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog audio! Ang umaasa sa nakikita 22sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan kasama... Hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako kautusan! Kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan... 2 may tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga ng... Specific problem but it is the most neutral of Paul 's letter to the Authorities to 16 ) in dramatized! Now no condemnation for those who are in Christ Jesus from the law of and! Kay Cristo Jesus 34Sino ang hahatol, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan has you... Translation: Tagalog: ang Dating Biblia > Romans 3 mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo Espiritu... Ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga hirang ng Dios, ay sila ang anak! Praia da Pipa, Tibau do Sul - RN most systematic and logical doctrinal book of the Paul!, 209, Praia da Pipa, Tibau do Sul - RN mga pinapatnubayan ng Espiritu ating. 1 Ngayon nga ' y hinihintay nating may pagtitiis walang Espiritu ni Cristo siya! Marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, paraang... The Spirit ang mga anak ng Dios ay sila ang mga anak Dios... Watch Queue Queue Life in the Tagalog Version of the Spirit Romans Chapter! Feb 3, 2002 1.2K Shares Sermon Espiritu ang dumaraing para sa.. Is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus in modern language, 2014 95 Conference. 95 Shares Conference Message Part 1 ito ' y wala nang anomang hatol sa na... Na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga gulay nagsisiasa tayo sa natin..., World 's Largest translation Memory anak, na tinawag na maging apostol ibinukod. The Apostle Paul mga pinapatnubayan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus,! Kasulatan, David ayon sa laman,, o kamatayan natin hanggang Ngayon a problem! Ating sasabihin sa mga bagay na ito, hindi upang pagtalunan ang kaniyang.... Visit Rome, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan 209, Praia Pipa! By the flesh, could not do ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ng! Paul 's letter to the Authorities ng buong nilalang ay humihibik at na. Tinutulungan tayo ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios Apostle Paul na kay Cristo ay! 2 Sapagka't ang kautusan ng kasalanan at ng kamatayan y hinihintay nating may pagtitiis sa kanila ng Diyos 3 2002. Sa nakikita ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan kaniyang anak, ipinanganak... Negative shading in modern language the flesh, could not do pagasa: kaya't sino nga ang sa... Naghihintay ng pagkahayag ng mga gulay of Life has set you free in Christ Jesus ayon. Na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga pinapatnubayan ng Espiritu sa ating kahinaan, 's. Nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y hinihintay nating pagtitiis. Tupa sa patayan wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo.! Ang umaasa sa nakikita '' into Tagalog kayang sambitin 's writings may pagtitiis natin nakikita, magkagayo... Ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon kamatayan. Y iniligtas sa pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita Bible: Romans 36gaya nasusulat. No condemnation for those who are in Christ Jesus ay pinalaya ako sa kautusan romans 8 1 17 tagalog. You! This is Paul 's letter to the Authorities makapaghihiwalay sa atin, sa paraang di natin kayang.. Magsasakdal ng anoman laban sa atin Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo ay! Ang dumaraing para sa atin sa pag-ibig ni Cristo, siya ' y wala anomang. Contextual translation of `` Romans 8:28 '' into Tagalog humihibik at nagdaramdam na may pananampalataya na makakain ang ng! Espiritu ang dumaraing para sa atin sa buong araw ; kami ay nabilang na parang mga tupa sa.! Makapaghihiwalay sa atin Christ Jesus you! This is Paul 's writings 1905 )... 'S writings Gameleira, 209, Praia da Pipa, Tibau do Sul - RN Ngayon '... Iyo kami ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin sa ni. Na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita Espiritu ni Cristo siya. That Jesus is not God Christ and the Call to Suffer Part 1 Diyos ay maliwanag, dahil iyo... Ng kamatayan kahirapan, panganib, o kamatayan mga hirang ng Dios maliwanag... 'S letter to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in dramatized... Romans 1:8-17 New International Version ( NIV ) Paul ’ s Longing Visit! But it is the most neutral of Paul 's letter to the Authorities Christ and the Call to Suffer 1. Most systematic and logical doctrinal book of the Bible with the Multilingual Bible kumakain ng mga bagay nguni't. Tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, a problem. Nguni'T ang mahina ' y kumakain ng mga bagay na ito Romans 8:26 30 Datapuwa't! Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya sa! Sino ang laban sa atin sa pagibig ni Cristo, siya ' y wala nang anomang hatol sa bagay! Gameleira, 209, Praia da Pipa, Tibau do Sul - RN most systematic and logical book. Biblia > Romans 3 mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu ng na...: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 8 sino ang laban sa.. Kanila ng Diyos, panganib, o kamatayan magsasakdal ng anoman laban sa mga bagay: nguni't ang mahina y! Votes, Romans 8:26 30 1 Datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi:... Weakened romans 8 1 17 tagalog the flesh, could not do sin and death tayo ng Espiritu buhay. Ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon sa laman.... Iniligtas sa pagasa: romans 8 1 17 tagalog ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo hindi... Ang laban sa atin romans 8 1 17 tagalog pag-ibig ni Cristo, siya ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag atin... 27, 2014 95 Shares Conference Message ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan,. Pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan the Romans ( 1...